Välkommen till oss

Vi hjälper industrier i Sverige att få rätt person på rätt plats

EgenanställningSök jobbSamarbeta med ossHeta Arbeten

Miljöpolicy

Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför:

• Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
• Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
• Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
• Påverka och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

Genom ständiga förbättringar av vårt arbete och att arbeta förebyggande tar vi ansvar för en miljöanpassad samhällsutveckling. I miljöarbetet arbetar vi målinriktat med handlingsplaner och uppföljningar. Samtliga medarbetare i verksamheten ska ha vetenskap om företagets miljöfrågor och miljömål. Dessa följs upp regelbundet. Vi samarbetar med leverantörer som ställer upp på våra högt ställda miljökrav och söker ständigt efter nya metoder och produkter som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Avfallssortering och återanvändning samt att vi följer de relevanta lagar och krav som ställs är en självklarhet i vår verksamhet. I möjligaste mån väljer vi transportlösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Jämställdhetspolicy

 • Alla former av könsdiskriminering och sexuella trakasserier skall anmälas till ledningen. Åtgärder ska vidtas för att motverka förekomsten av ovan nämnda fall.
 • Vid rekrytering till eventuella uppdrag uppmuntras kvinnliga sökanden.
 • Lönesättningen ska vara könsneutral.
 • Säkerställa att kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning/utveckling.
 • Säkerhetsställa att kvinnor och män har lika lön för lika prestation.
 • Så långt som möjligt underlätta för så väl kvinnor som män att förena föräldraskap med förvärvsarbete.
 • Skyndsamt revidera jämställdhetspolicyn om situationer som tidigare inte reglerats uppkommer.

Olycka på arbetet

1. Kalla på hjälp.
Hjälp först den drabbade. Skyddssamariten eller annan ABC-utbildad person tillkallas och ger första hjälpen till den drabbade.

2. Larma 112 och genomför eventuell utrymning.
Larma erforderlig hjälp i form av brandkår, ambulans och polis. När du ringer, tänk på att informera om följande:

• Ditt namn.
• Typ av olycka.
• Antal skadade personer.
• typ av skade eller besvär.

3. Kalla in beredskapsgruppen.
Beredskapsgruppen enligt fastställd lista sammankallas.

4. Fördela arbetsuppgifter.
Beredskapsgruppen fördelar arbetsuppgifterna och ger besked om vem som ger ut information både internt och externt.

5. Spärra av.
Det är viktigt att avspärrning sker så snabbt som möjligt. Detta för att skapa lugn och ro kring olycksplatsen både för den drabbade och för dem som hjälper till. Underlätta polisens arbete genom att inte ändra något på platsen. Avspärrningen skall också göras så att det är enkelt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen. Se till att någon möter och visar väg för räddningspersonalen.

6. Intern information.
Viktigast med all information är att den behandlas lika. Samma information skall ges oavsett vem som ger den eller till vem. Allt annat förorsakar endast förvirring. Det är därför som det är av största vikt att all information ges av en person, eller att de som ger den har pratat sig samman innan informationen ges ut. Beroende på karaktär och företagets storlek eller geografiska spridning så kan informationen delas upp i två separata delar. Först informeras de närmaste arbetskamraterna. Sedan informeras personalen i sin helhet

7. Kontakta berörda.
Anhöriga till den drabbade kontaktas av utsedd person. Är olyckan allvarlig bör någon ansvarig från företaget ta personlig kontakt och eventuellt följa med den anhöriga till sjukhuset.

8. Informera media.
På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. Det bästa är om en person utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna person.

9. Underrätta Arbetsmiljöinspektionen.
Enligt §2 Arbetsmiljöförordningen måste anmälan om händelsen till Arbetsmiljöinspektionen ske skyndsamt.
Detta skall ske om olyckan:

• medfört dödsfall eller
• svårare personskada eller
• en mindre skada som drabbat flera anställda samtidigt

10. Krisstöd.
Efter en händelse är det viktigt att prata ut om det som hänt. Nivån på och omfattningen av samtalen bestäms av beredskapsgruppen, det kan röra sig om allt från kamratstöd till debriefing med experter.

Alkohol- och drogpolicy

 • Intag av alkohol eller andra droger innebär en stor säkerhetsrisk. Därför har vi NOLL tolerans mot alkohol, dopingpreparat eller andra typer av droger på våra arbetsplatser.
 • Alkohol och drogtester kan genomföras vid händelser som orsakat skada eller tillbud till sådan.
 • Som goda arbetskamrater har alla en skyldighet att tidigt påtala om tecken på missbruk finns.
 • Vid önskemål från kund genomförs regelbundna tester i samförstånd med den anställda.
 • Anställd som drabbas av missbruk skall erbjudas stödåtgärder enligt upprättad rehabiliteringsplan. Person som inte accepterar stödåtgärder och rehabilitering och som fortsätter sitt missbruk riskerar att förlora sitt arbete.